Ep.61 เจอทุกคน!! เมื่อหุ้นที่เราถือ “เพิ่มทุน” สิ่งที่เราต้องทำคือ …!

Ep.61 เจอทุกคน!! เมื่อหุ้นที่เราถือ “เพิ่มทุน” สิ่งที่เราต้องทำคือ …!

Leave a Reply

Your email address will not be published.